Supply chain insight for Euretco

  I  
12
 
July
2021
  I  
xx min read

Enabling companies to make well-considered decisions about their purchasing

Original text in Dutch, below English text.

Mariska Schennink, Euretco Fashion and Jolanda Kooi, tex.tracer work together on transparency in the supply chain.

For Euretco Fashion, transparency is a precondition for sustainability. That is why the company is working with tex.tracer, a young company that focuses on mapping textile chains step by step. Mariska Schennink and Jolanda Kooi about their collaboration.

Euretco is a large retail service organisation that is active in the fashion, sports, home, do-it-yourself and media sectors. The Fashion division works together with more than 800 independent fashion entrepreneurs, mainly in the Netherlands, Germany and Austria. One of the services that Euretco offers retailers is private label collections.

“We signed the CKT on behalf of one of our brands,” says CSR manager Mariska Schennink. “We started with Babyface. We also apply the knowledge and experience we gain with this label to our other private labels. In this way, each label works on sustainability at its own pace and we also help our retailers to become more sustainable. After all, our impact is much greater if we mobilise as many people and brands as possible to take sustainable steps.”

It started with Excel lists in which the origin of materials and suppliers were recorded for each garment. “But we soon learned that it would be impossible to apply that approach to all brands, products and materials. We would soon lose the overview. We needed a professional information management system in which all relevant information could be stored and kept up to date, such as data about factories, materials, main risks and audit results. We could have looked for opportunities to leverage our current management systems for that, but I knew the people at tex.tracer and they were working on that. That is why we knocked on their door.”

Blockchain Technology
tex.tracer offers verified solutions for chain transparency. Jolanda Kooi is one of the founders. The company started in 2020. “We have developed a system with which we can provide insight into the entire chain for clothing brands such as Babyface. Based on the order data, we ask every Babyface supplier to provide insight into the entire chain for each item, including the origin of the materials used. The supplier is given a personal account with which he can access our system and enter data, starting with the location data and photos of the factory. We also ask for details such as how many employees work in a factory and which step or steps in the production process are carried out.”

To ensure that the information is correct, the supplier can only upload the data from the specified location. “We work with blockchain technology. This means that data cannot be changed unseen once supplied. We can always check which information and photos have been entered at what time and from which location. We also ask all production partners to confirm deliveries by uploading the order documentation. We submit this data to the next step in the chain for approval. With such a digital handshake, we ensure that every step in the process is reliable. We apply algorithms to check whether there are deviations in the chains. In case of doubt, we will contact the relevant supplier or producer.”

In this way, tex.tracer provides clothing brands and retailers with reliable information that they can use to improve their due diligence. Kooi: “We enable companies to make well-considered decisions about their purchasing. We are also helping them prepare for the due diligence laws and regulations that will undoubtedly be coming and will require companies to make their supply chains transparent.”

More transparency
Schennink is very satisfied with the collaboration: “Thanks to tex.tracer we are actively working on more transparency in the chain and we are getting more and more information about the links deeper in the chain. We are not saying that everything goes 100 percent with our suppliers. We would like to discuss possible improvements and solutions. To move forward in this sector, collaboration is crucial. We need other companies to share knowledge and experience, for example about how to retrieve, check and keep that information up to date. We need NGOs, trade unions and other initiatives to work together to improve working conditions in the workplace. We need each other to properly shape due diligence.”

"We needed a professional information management system in which all relevant information could be stored and kept up to date, such as data about factories, materials, main risks and audit results."

Originele tekst uit de Jaarrapportage 2020 Convenant Duurzame Kleding en Textiel: Mariska Schennink, Euretco Fashion en Jolanda Kooi, tex.tracer werken samen aan transparantie in de keten

Voor Euretco Fashion is transparantie voorwaarde om te kunnen verduurzamen. Daarom werkt het bedrijf samen met tex.tracer, een jong bedrijf dat zich erop richt om textielketens stap voor stap in kaart te brengen. Mariska Schennink en Jolanda Kooi over hun samenwerking.

Euretco is een grote retail-serviceorganisatie die actief is in de branches fashion, sport, wonen, doe-het-zelf en media. De divisie Fashion werkt samen met ruim 800 zelfstandige mode-ondernemers in met name Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Een van de services die Euretco retailers aanbiedt, bestaat uit het aanbieden van private labels.

“Wij hebben het CKT namens een van onze merken ondertekend”, vertelt MVO-manager Mariska Schennink. “We zijn begonnen met Babyface. De kennis en ervaring die we met dit label opdoen, passen we ook toe bij onze andere private labels. Zo werkt elk label in zijn eigen tempo aan duurzaamheid en helpen we ook onze retailers om te verduurzamen. Onze impact is immers veel groter als wij zoveel mogelijk mensen en merken mobiliseren om duurzame stappen te zetten.”

Het begon met Excel-lijsten waarin per kledingstuk de herkomst van materialen en de leveranciers werden bijgehouden. “Maar we kwamen er al snel achter dat het onmogelijk zou zijn om die werkwijze op alle merken, producten en materialen toe te passen. We zouden al snel het overzicht verliezen. We hadden een professioneel informatiemanagementsysteem nodig waarin alle relevante informatie kon worden opgeslagen en actueel gehouden, zoals de gegevens over fabrieken, materialen, belangrijkste risico’s en de uitkomsten van audits. We hadden op zoek kunnen gaan naar mogelijkheden om onze huidige managementsystemen daarvoor te benutten, maar ik kende de mensen bij tex.tracer en wist dat zij daar mee bezig zijn. Daarom hebben we bij hen aangeklopt.”

Blockchaintechnologie
Tex.tracer biedt geverifieerde oplossingen voor ketentransparantie. Jolanda Kooi is een van de oprichters. Het bedrijf is in 2020 gestart. “Wij hebben een systeem ontwikkeld waarmee wij voor kledingmerken zoals Babyface de hele keten kunnen inzichtelijk maken. Op basis van de orderdata vragen wij elke leverancier van Babyface om per artikel de hele keten inzichtelijk te maken, inclusief de herkomst van de gebruikte materialen. De leverancier krijgt een persoonlijk account waarmee hij toegang heeft tot ons systeem en data kan invoeren, te beginnen met de locatiegegevens en foto’s van de fabriek. Ook vragen we details zoals hoeveel werknemers er in een fabriek werken en welke stap of stappen in het productieproces er worden uitgevoerd.”

Om te borgen dat de informatie klopt, kan de leverancier de data alleen vanaf de opgegeven locatie uploaden. “We werken met blockchaintechnologie. Eenmaal aangeleverde gegevens kunnen dus niet ongezien worden veranderd. We kunnen altijd nagaan welke informatie en foto’s op welk tijdstip en vanaf welke locatie zijn ingevoerd. Ook vragen we alle productiepartners om leveringen te bevestigen door de orderdocumentatie te uploaden. We leggen deze data ter goedkeuring voor aan de volgende stap in de keten. Met zo’n digitale handdruk zorgen wij ervoor dat elke stap in het proces betrouwbaar is. We passen algoritmes toe om te checken of er afwijkingen in de ketens voorkomen. Bij twijfel nemen we contact op met de betreffende leverancier of producent.”

Op deze manier voorziet tex.tracer kledingmerken en retailers van betrouwbare informatie die zij kunnen gebruiken om hun due diligence te verbeteren. Kooi: “Wij stellen bedrijven in staat om weloverwogen besluiten te nemen over hun inkoop. We helpen hen ook om zich voor te bereiden op de wet- en regelgeving voor due diligence die er ongetwijfeld aankomt en bedrijven zal verplichten om hun ketens inzichtelijk te maken.”

Meer transparantie
Schennink is heel tevreden over de samenwerking: “Dankzij tex.tracer werken wij actief aan meer transparantie in de keten en krijgen wij steeds meer informatie over de schakels dieper in de keten. Wij zeggen niet dat alles 100 procent goed gaat bij onze leveranciers. We willen juist graag in gesprek over mogelijke verbeteringen en oplossingen. Om in deze sector verder te komen, is samenwerking cruciaal. We hebben andere bedrijven nodig om kennis en ervaring te delen, bijvoorbeeld over hoe je die informatie ophaalt, checkt en actueel inhoudt. We hebben ngo’s, vakbonden en andere initiatieven nodig om samen te zorgen dat de werkomstandigheden op de werkvloer worden verbeterd. We hebben elkaar nodig om op een goede manier vorm te geven aan due diligence."


https://publications.internationalrbc.org/textiel-jaarrapportage-2020/interviews#popup_mariska